Nowości

 

SAKRAMENT CHRZTU ŚWIĘTEGO

Sprawowany jest w naszej parafii w  niedziele w ciągu roku na Mszy Świętej o godz. 11.30

Zgłoszenia do chrztu  dziecka, należy dokonać kilka dni przed planowanym terminem.
Aby ochrzcić dziecko należy przedstawić następujące dokumenty:
1. Akt urodzenia dziecka.
2. Dane rodziców chrzestnych dziecka: imię i nazwisko i dokładny adres (chrzestni mieszkający poza naszą parafią dostarczają ze swojej parafii zaświadczenie stwierdzające, iż są praktykującymi katolikami i mogą zostać rodzicami chrzestnymi).

SAKRAMENT -  I KOMUNII ŚWIĘTEJ

Przygotowanie dzieci do I Komunii św. następuje bezpośrednio w 2 klasie szkoły podstawowej, podczas katechezy, na którą dzieci uczęszczają w szkole.

W tym okresie dzieci oraz ich rodzice zobowiązani są w szczególny sposób do udziału w niedzielnej Mszy św. oraz nabożeństwach.
Aby dziecko mogło przystąpić do I Komunii Świętej należy przedstawić:
1. Świadectwo chrztu, jeśli dziecko było ochrzczone w innej parafii.

SAKRAMENT BIERZMOWANIA

Do sakramentu bierzmowania przystępują uczniowie III klas gimnazjum.

W  okresie przygotowania młodzież oraz ich rodzice zobowiązani są w szczególny sposób do udziału w niedzielnej Mszy św. oraz nabożeństwach.
Dorośli, którzy chcieliby przystąpić do sakramentu bierzmowania, a nie uczynili tego do tej pory z różnych względów, powinni osobiście zgłosić się do kancelarii parafialnej.
Aby przystąpić do sakramentu bierzmowania należy:
1. Ukończyć z wynikiem pozytywnym katechezę przygotowującą do sakramentu bierzmowania, w tym uczęszczać na spotkania z ks. opiekunem i spotkania formacyjne w kościele.
2. Przedstawić świadectwo chrztu, jeżeli sakrament ten odbywał się w innej parafii. 

SAKRAMENT  MAŁŻEŃSTWA

Narzeczeni pragnący zawrzeć małżeństwo powinni zgłosić się trzy miesiące przed planowanym terminem ślubu w celu bezpośredniego przygotowania do sakramentu małżeństwa (termin ślubu zgłaszamy ok. pół roku wcześniej w kancelarii).
W celu zawarcia sakramentalnego związku małżeńskiego należy przedstawić następujące dokumenty:

Przy zgłoszeniu:
1. Świadectwo chrztu świętego (jeżeli chrzest miał miejsce poza naszą parafią) i bierzmowania.
2. Dowody osobiste.

W dalszym okresie przygotowania:

1. Zaświadczenie o ukończonym (kursie) naukach przedmałżeńskich.
2. Odpowiednie zaświadczenie z USC do ślubu konkordatowego (Uwaga: dokument ważny trzy miesiące).

Jeżeli (oboje) narzeczeni nie są naszymi parafianami, powinni przedstawić pisemną zgodę od swojego księdza Proboszcza na zawarcie związku małżeńskiego w naszej parafii.
W przypadku nieletnich narzeczonych, pisemną zgodę na zawarcie związku małżeńskiego wyrażoną przez rodziców osoby nieletniej.
W przypadku osób owdowiałych, należy przedstawić wyciąg z księgi zmarłych (akt zgonu małżonka) wydany przez parafię, w której odbył się pogrzeb małżonka.

SAKRAMENT NAMASZCZENIA CHORYCH

Sakrament namaszczenia chorych można przyjąć zawsze w razie potrzeby (zły stan zdrowia, ciężka choroba, czy zagrożenie życia).

Sakramentu spowiedzi i komunii świętej (a także jeśli potrzeba namaszczenia chorych) udziela się podczas odwiedzin w domu chorego.
Należy wtedy przygotować:
1. Stolik nakryty białym obrusem lub godne miejsce na Najświętszy Sakrament.
2. Krzyżyk i dwie świece, które zapala się po przyjściu kapłana, kropidło i woda święcona.
3. Uczestniczyć wraz z chorym w obrzędzie sakramentu (wyłączając spowiedź).

POGRZEB KATOLICKI

W przypadku pogrzebu należy przedstawić:
1. Świadectwo zgonu.
2. Dokument zawierający pełne dane osoby zmarłej (Akt zgonu z USC).
3. Jeżeli osoba zmarła mieszkała na terenie innej parafii - pisemną zgodę na pogrzeb od księdza proboszcza parafii zamieszkania.